Noord Holland Actief

Florapark 11
2012 HK Haarlem

Hulp nodig?
Telefoon: 023 205 5000

Hoofdcontent

privacy statement

Privacyverklaring Team Sportservice
Algemeen
Team Sportservice biedt via V.O.F. Cultuur- en Sportstimulering Nederland een platform dat gericht is op stimulering van sportieve activiteiten bij kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen. Gemeenten kunnen Team Sportservice inschakelen ten aanzien van stimulering van sportieve activiteiten. Via de producten en diensten van Team Sportservice kunnen aanbieders in een deelnemende gemeente passende activiteiten aanbieden voor verschillende doelgroepen. Deelnemers kunnen zich via deze website inschrijven voor activiteiten. Team Sportservice brengt vraag en aanbod tussen deze twee partijen bij elkaar. Team Sportservice hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten. De persoonsgegevens die verwerkt worden, worden zowel door Team Sportservice verzameld als de door deelnemende gemeenten verstrekte persoonsgegevens.
 
De deelnemer kan via de websites www.noordhollandactief.nl, www.provincieutrechtactief.nl, www.zuidhollandactief.nl een account aanmaken. Via het account kan de deelnemer zich inschrijven voor de verschillende activiteiten. Bij de aanmelding kunnen ook bijzondere of gevoelige persoonsgegevens worden opgevraagd. Deze gegevens zullen hoofdzakelijk medische gegevens zijn. De persoonsgegevens die uitgevraagd worden hebben altijd betrekking op de activiteit en het welzijn van de deelnemer.
 
Soorten persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden
De volgende gegevens van jongeren onder de 12 jaar worden bij inschrijving verwerkt:
Gegevens
Verwerkingsdoel
Voor- achternaam ouder(s) / voogd
Aanhef voor het contactmoment
Voor- achternaam kind
Voor de volledige presentielijst per activiteit
Geboortedatum van uw kind
Controle van de gestelde leeftijdsgrens
School van het kind
Statistisch onderzoek naar de mate van participatie per basisschool 
Groep van uw kind
Zoekresultaten van activiteiten worden per groep getoond
Telefoonnummer 
Contactmogelijkheden indien er wijzingen zijn of (medische) noodgevallen m.b.t. de activiteit
E-mailadres
Contactmogelijkheid omtrent de activiteit
De gekozen activiteit(en)
Voor eigen administratie
Lidmaatschap sportvereniging
Statistisch onderzoek naar de mate van participatie m.b.t. sportactiviteiten
Medische gegevens voor zover relevant voor de activiteit
Goed en veilig begeleiden van uw kind gedurende de sportactiviteit 
IBAN-gegevens 
Alleen noodzakelijk wanneer er kosten aan de activiteit zijn verbonden, om de incasso uit te voeren

 
De volgende gegevens worden verwerkt bij inschrijvingen van doelgroepen van deelnemers boven de 12 jaar.
Gegevens
Verwerkingsdoel
Voor- en achternaam
Aanhef voor het contactmoment
Telefoonnummer
Contactmogelijkheden indien er wijzingen zijn of (medische) noodgevallen m.b.t. de activiteit
E-mailadres
Contactmogelijkheid omtrent de activiteit
De gekozen activiteit(en)
Voor eigen administratie
IBAN-gegevens
Alleen noodzakelijk wanneer er kosten aan de activiteit zijn verbonden, om de incasso uit te voeren
Voor- achternaam ouder(s) / voogd
Indien het gaat om activiteiten voor jeugd van 12-16 jaar, om toestemming van de ouder(s) / voogd te vragen
 
De onderstaande gegevens worden verwerkt bij inschrijvingen van een van de activiteiten, indien de aanbieder kiest deze gegevens ter beschikking te stellen.
Gegevens
Verwerkingsdoel
Voor- en achternaam van de contactpersoon van de aanbieder
Aanhef voor het contactmoment
Telefoonnummer van de contactpersoon
Inschrijvers kunnen met de juiste persoon contact leggen omtrent gegevensuitwisseling voor de activiteit
E-mailadres van de contactpersoon
Contactmogelijkheid omtrent de activiteit
 
Team Sportservice heeft meerdere wettelijke grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. De gegevens worden verwerkt in het kader van de uitvoering van een overeenkomst die tussen de partijen, Team Sportservice, deelnemende gemeenten en de deelnemers, is gesloten. Daarnaast heeft Team Sportservice ook een wettelijke plicht om persoonsgegevens te verwerken en wordt met de niet herleidbare informatiegegevens statistisch onderzoek uitgevoerd.
 
Binnen welk digitaal platform worden de persoonsgegevens verwerkt en hoe is dit beveiligd?
Team Sportservice maakt gebruikt van de server van Sportstimulering Nederland in Amsterdam, die wordt gehost door Digi Factory Webworks. Deze is beveiligd met klasse A (het hoogste beveiligingsniveau).   
 
Het delen en bewaren van persoonsgegevens
Via het account wordt een platform beschikbaar gesteld door Team Sportservice. Middels het platform kunnen de deelnemende gemeenten de persoonsgegevens van de deelnemers inzien en de inschrijvingen verwerken. De aanbieders kunnen enkel de persoonsgegevens indien die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de desbetreffende activiteit. Op deze manier zorgt Team Sportservice voor dataminimalisatie en waarborging van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de deelnemers. Het platform heeft een beperkte printfunctie waardoor enkel een geselecteerd aantal persoonsgegevens, voor- en achternaam, geprint kunnen worden. Deze printfunctie wordt enkel gebruikt door de persoon die de desbetreffende activiteit begeleidt.
Team Sportservice deelt geanonimiseerde statistische gegevens van een activiteit met de betreffende gemeente. De gemeente heeft deze gegevens nodig voor de uitvoering van haar sportstimuleringsbeleid ten behoeve van haar inwoners. Team Sportservice verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze gegevens ook niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Team Sportservice sluit een verwerkersovereenkomst met partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken. Daarin wordt afgesproken dat deze partijen hetzelfde doel, mate van vertrouwelijkheid en beveiligingsniveau van de gegevens hanteren als wij doen. Team Sportservice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zorgt voor een correcte naleving van het privacyreglement.
Team Sportservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@teamsportservice.nl.
Team Sportservice neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Team Sportservice) tussen zit. Deze methodiek wordt enkel ingezet voor besluitvorming m.b.t. statistische gegevens en dus geen (direct) herleidbare persoonsgegevens.
De verstrekt persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor uw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijnen worden gehanteerd voor de verschillende categorieën persoonsgegevens:
Categorie
Bewaartermijn
Contactgegevens van contactpersoon van de aanbieder
Tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de deelname van de gemeente aan Sjors Sportief / Sjors creatief / Max vitaal
Inloggegevens van de ouder
Tot 1 jaar na beëindiging van deelname van de gemeente aan één van de projecten, dan wel tot 2 jaar na de laatste inschrijving op een account
Gegevens deelnemer (kind)
Tot 1 jaar na afloop van de activiteit. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd
Gekozen activiteit
Tot 1 jaar na afloop van de activiteit. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd
Facturatiegegevens
Gedurende de uitvoering van de overeenkomst, tot 7 jaar na de factuurdatum
 
Uw rechten
Uw rechten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens zijn: het mogen inzien, wijzigen, beperken van de verwerking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Team Sportservice. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek sturen naar info@teamsportservice.nl.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Team Sportservice gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacyverklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.
Hebt u vragen, opmerkingen en/of klachten over deze privacyverklaring en/of cookieverklaring? Dan kunt u contact opnemen met ons via info@teamsportservice.nl.
 
Sportservice Nederland B.V.
Florapark 10-11
2012 HK  Haarlem
023-205 5000
info@teamsportservice.nl
www.noordhollandactief.nl | www.zuidhollandactief.nl | www.provincieutrechtactief.nl
 
Versie oktober 2020